Καλώς ήλθατε στο Άγνωστο Forum

Άγνωστο Forum

Αποστολέας Θέμα: Ο αριθμός 83  (Αναγνώστηκε 1057 φορές)

Μάρτιος 03, 2017, 08:06:22 μμ
  • Μύστης
  • ***
  • Μηνύματα: 178
  • Δημοτικότητα: +5/-0
http://s.nbst.gr/files/1/2017/03/202487.jpg

Λουκ. 1, 70-72 καθὼς ἐλάλησε διὰ στόματος τῶν ἁγίων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ, σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς, ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ,

"Η Αγία Διαθήκη" in the Greek Isopsephy system equals 83

Δευτ. 8,3 καὶ ἐκάκωσέ σε καὶ ἐλιμαγχόνησέ σε καὶ ἐψώμισέ σε τὸ μάννα, ὃ οὐκ ᾔδεισαν οἱ πατέρες σου, ἵνα ἀναγγείλῃ σοι, ὅτι οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ῥήματι τῷ ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος.

ἐπ᾿ ἄρτῳ "הַלֶּ֤חֶם" in the Hebrew Gematria system equals 83
ζήσεται ὁ ἄνθρωπος "הָאָדָֽם׃ יִחְיֶ֥ה" in the Hebrew Gematria system equals 83

"הַלֶּ֤חֶם" ἐπ᾿ ἄρτῳ  = 83 = ζήσεται ὁ ἄνθρωπος "הָאָדָֽם׃ יִחְיֶ֥ה"

η φράση «οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος» ουσιαστικά είναι «ζήσεται ὁ ἄνθρωπος» ακολουθούμενο από το «οὐκ» στην εβραϊκή. Επίσης, η λέξη άρτος έχει οριστικό άρθρο «ο» στον στίχο. Ως εκ τούτου, έχουμε την ακόλουθη σειρά των ταυτοτήτων:μόνῳ "לְבַדּוֹ֙" in the Hebrew Gematria system equals 42
ἵνα ἀναγγείλῃ σοι, ὅτι οὐκ "למען הודעך כי לא על" in the Hebrew Gematria system equals 456

« ἵνα ἀναγγείλῃ σοι, ὅτι οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος»

"הָאָדָֽם׃ יִחְיֶ֥ה" ζήσεται ὁ ἄνθρωπος + "לְבַדּוֹ֙" μόνῳ  + "הַלֶּ֤חֶם" ἐπ᾿ ἄρτῳ  + "למען הודעך כי לא על" ἵνα ἀναγγείλῃ σοι, ὅτι οὐκ
83 + 42 + 83 + 456 = 8X83
42 + 456 = 6X83


Θυσιαστήριο του Κυρίου "מִזְבֵּ֫חַ יְהוָ֣ה" in the Hebrew Gematria system equals 83
(κεφαλίδα) κύλινδρος πάπυρου "הַמְּגִלָּ֣ה" in the Hebrew Gematria system equals 83

Ιεζ. 3,1-3 Καὶ εἶπε πρός με· υἱὲ ἀνθρώπου, κατάφαγε τὴν κεφαλίδα ταύτην καὶ πορεύθητι καὶ λάλησον τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ. καὶ διήνοιξε τὸ στόμα μου, καὶ ἐψώμισέ με τὴν κεφαλίδα καὶ εἶπε πρός με· υἱὲ ἀνθρώπου, τὸ στόμα σου φάγεται, καὶ ἡ κοιλία σου πλησθήσεται τῆς κεφαλίδος ταύτης τῆς δεδομένης εἰς σέ. καὶ ἔφαγον αὐτήν, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι γλυκάζον.

Ο αληθινός άρτος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι "Η Αγία Διαθήκη" = 83. Το σώμα του αντιπροσωπεύεται από τον άρτο (= 83) που προσφέρεται στο Θυσιαστήριο του Κυρίου (= 83). Η τροφή  μέσω του Λόγου, ο Λόγος ως μάννα από τον ουρανό, και η κεφαλίδα (= 83), που ο Θεός έδωσε στον Ιεζεκιήλ για να φάει.

Επίσης
Στη Βίβλο ο αριθμός 83 αναφέρεται μόνο μία φορά. Όταν ο  Μωυσής και ο Ααρών αναλαμβάνουν το έργο να απευθυνθούν στο Φαραώ.

Εξ. 7,7 Μωυσῆς δὲ ἦν ἐτῶν ὀγδοήκοντα, Ἀαρὼν δὲ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐτῶν ὀγδοηκοντατριῶν, ἡνίκα ἐλάλησε πρὸς Φαραώ.

Γεν. 6,17 ἐγὼ δὲ ἰδοὺ ἐπάγω τὸν κατακλυσμόν, ὕδωρ ἐπὶ τὴν γῆν καταφθεῖραι πᾶσαν σάρκα, ἐν ᾗ ἐστι πνεῦμα ζωῆς, ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ· καὶ ὅσα ἐὰν ᾖ ἐπὶ τῆς γῆς, τελευτήσει.

τὸν κατακλυσμόν "הַמַּבּ֥וּל" in the Hebrew Gematria system equals 83

Επίσης 
εργασία, κόπος, μόχθος, ωδίνες "יָגַע" in the Hebrew Gematria system equals 83

11 x 83 = 913

Η πρώτες εβραϊκές λέξεις της Βίβλου Γεν. 1,1 Ἐν ἀρχῇ "בְּרֵאשִׁ֖ית" ισοψηφούν με τις ελλληνικές λέξεις "ὁ πατὴρ ὁ Θεός"

Ιω. 6,27 ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ Θεός.

"ὁ πατὴρ ὁ Θεός" in the Greek Isopsephy system equals 913
Ἐν ἀρχῇ "בְּרֵאשִׁ֖ית" in the Hebrew Gematria system equals 913


Ματθ.13,33 ῎Αλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς· ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον.

Σάτα ήταν μέτρο στερεών και συναντάται στην Καινή Διαθήκη. Η μία σάτα ισοδυναμεί με σχεδόν 13 λίτρα.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82

"σάτα τρία" in the Greek Isopsephy system equals 913

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β’ 3,10 διδασκαλίαν πρὸς ἐλεγμόν πρὸς ἐπανόρθωσιν
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11,1 ὑπόστασις πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων


"ἔλεγχος" in the Greek Isopsephy system equals 913

Ιω. 2,19 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν.

"ἐγερῶ" in the Greek Isopsephy system equals 913
« Τελευταία τροποποίηση: Σεπτέμβριος 06, 2017, 02:14:21 μμ από Stranger »